martes, 4 de septiembre de 2007

VAN ALÁ 40 ANOS [26.02.06]

O caos normativo, dibuxo de Xesús López.

Pontevedra, 5.9.07.

Traballo do pasado ano, con motivo do 40 aniversario da posta en marcha da primeira emisión en lingua galega da nosa Terra, en Radio Pontevedra. Nel quedan explicadas algunhas das situaciós vividas daquela e de forma leve as dificultades coas que nos fomos topando. Deixo constancia do que o artículo describe, dos traballos daquela feitos con certa ilusión. Vexo, non obstante, que o idioma non mellorou e que pode estar mesmo a morrer. O curioso é que aquel noso traballo non soubo nunca de remuneración, pero actualmente hai non poucos momios remunerados mesmo por colaboraren á desfeita da fala.

Van alá 40 anos,[26.2.06]

por Xesús López Fernández


Van alá 40 anos da arrancada dun programa radiofónico en lingua galega, en Radio Pontevedra, colaboración do Ateneo da capital. Despois de 92 semás ininterrumpidas, as emisiós chegarían á súa fin na segunda semá de Decembro do 1967. O programa levara por título ¡Aquí Galiza!, un pouco como contrapunto do ¡Aló, Galiza!, que Xesús Nieto Pena emitira por Radio París e que escoitabamos na miña casa un grupo de amigos. Por algunha parte deben anda-las grabaciós dos dous últimos programas do home, emitidos póstumamente. O caso é que, pouco a pouco, fora prendendo en nós a idea de facer aquí algo semellante. Conversas, xestiós, libros, discos pra escoller unha posible sintonía. Había que atraer colaboraciós pra reparti-lo traballo e ver de ir conformando os distintos espacios: editorial, un tema de cultura ou sociedade, un tempo de poesía, historia, información agrogandeira e o correo dos oíntes. Co tempo mudamos algunha cousa: os dez folios quedarían reducidos a oito, pero incluímos un tempo chamado “unha cantiga na noite”, que o facía máis rico.

O idioma foi un pouco de problema, víctimas, como xa se apuntaba no título, do diferencialismo dos neófitos. Non había normas e quizaves fose mellor así, se tiverámo-la necesaria formación, posto que a posterior evolución da cousa da fala non deixou de mostrar unha crecente asfixia polo diferencialismo imposto dende diversos sectores, asunto que comentaba Xesús Alonso Montero (La Voz de Galicia do 25.2) baixo o título “O Bloque e a Real Academia Galega”. O autor fai unhas puntualizaciós a título persoal e censura as indicaciós aparecidas no Estatuto proposto pola agrupación frontista que, no art. 3, apartado 9, di:”A competencia sobre a fixación da variedade estándar da lingua galega correspóndelle á Real Academia Galega, de acordo cos informes das universidades galegas e das organizacións dinamizadoras do uso público do galego”. O papel da Real Academia Galega aparece minimizado, caricaturizado, secuestrada dende o momento no que tería de estar dacordo cos informes doutras entidades.


¿Comparables a Academia e a Mesa pola Normalización Lingüística?, pergunta Alonso Montero. Non. E un pensa que coas normas últimas, as do Diktatt como acostumo decir, o idioma está a esmorecer aínda máis, ata o punto que un 50% dos galegos falan únicamente castelán según un informe recente. E cito agora unhas palabras do P. Sarmiento incluídas xa nun traballo do 12.1.2002, que veñen ó caso: “Teño observado que as linguas vulgares, que soamente se falan e non se escriben, son case eternas, inmutables, e cada día se aumentan máis, conservando o carácter privativo da lingua. Quero decir que as voces que se aumentan non son extrañas, senon derivadas das mesmas raíces da fala, según as leis e analoxía dela mesma, sen conexión con lingua extraña. Pola contra, a lingua que se escribe, cada día vai perdendo máis as súas voces puras e primitivas, e só se aumenta de voces extrañas i exóticas, que endexamais foron nen serán da lingua”. Sarmiento, profeta.-

Esto é así. É o pobo o forxador da palabra, o creador do idioma que se transmite oralmente. E moitas verbas galegas vivas están a seren eliminadas nos últimos diccionarios. Compre a resistencia social porque o idioma era case milenario cando se creou a Academia e coido que ésta debería ter en conta o lema da Academia Española, o “limpia, fija y da esplendor”. Explícase que no devandito programa, creado hai agora 40 anos, tiveramos a tentación de caer no uso de diferencialismos, limitados cara os últimos programas, porque o esencial era comunicar, non instalarse nunha fala distinta da dos oíntes. Hoxe lémbrome daqueles tempos, en especial de Isidoro Millán González-Pardo, que era o supervisor dos guiós. Que o traballo recaíra finalmente en pouca xente conlevou o seu abandono, a entrega dos traballos feitos con sacrificio ó Ateneo, a posta dos mesmos (uns 850 folios) a disposición dos que quixeran continua-la aventura. Pero non foi posible. Traballos de Ismael Sierra Franco, do enxeñeiro Antelo, de Modesto Rodríguez Figueiredo, e doutros amigos, formaban parte dos mesmos. A min correspondérame un labor diverso, algún editorial, traducciós, presentación dos espacios “tempo de poesía” e “unha cantiga na noite”, ou leva-los traballos á censura, a Información e Turismo, que soamente retirou unha información: a da construcción do encoro de Castrelo do Miño.. Tamén colaboraran de forma animosa Xosé Manuel Brea Vaamonde e Losi Álvarez e, ata o momento final, Xohán Ameixeiras e Leni Rozas, que comezaba decindo, na apertura da emisión: ¡Boas noites, amigos!. Van alá 40 anos. I esto é memoria histórica da defensa do idioma. Por eso nos permitimos disentir, ás veces, de como van as cousas.

lunes, 3 de septiembre de 2007

GUALEGUAYCHÚ PROTESTA CONTRA BOTNIA

Pontevedra, 4.9.2007

Noticia de Gualeguaychú, Arxentina.
Información recibida por correo electrónico da Asociación Civil Vida sobre os actos de protesta levados a cabo polas xentes de Gualeguaychú contra da papeleira de Botnia, en Uruguay.asociacion civil vida escribió:
Fecha: Mon, 3 Sep 2007 08:31:38 -0700 (PDT)
De: asociacion civil vida
A: asociacion_civil_vida@yahoo.com.ar
Asunto: [asociacion civil vida -ong VIDA
-] GUALEGUAYCHÚ DICE NO A BOTNIA


Haga clic aquí con el botón secundario del mouse para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de esta imagen desde Internet.


DOMINGO, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2007


GUALEGUAYCHÚ, SU GENTE, FUÉ EN PAZ A DECIRLE A BOTNIA: ¡FUERA!

Haga clic aquí con el botón secundario del mouse para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de esta imagen desde Internet.


EL MUNDO MIRA, PERO ESTA LUCHA DÁ FUERZA A NUESTROS PUEBLOS COMO EL MISIONERO QUE YÁ ESTÁ ENFERMO Y APLASTADO POR LAS CELULOSAS. GUALEGUAYCHÚ ES EL EJEMPLO A SEGUIR, NUESTROS RÍOS Y NUESTRA GENTE DEBEN ESTAR SANOS.Haga clic aquí con el botón secundario del mouse para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de esta imagen desde Internet.
Haga clic aquí con el botón secundario del mouse para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de esta imagen desde Internet.
Haga clic aquí con el botón secundario del mouse para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de esta imagen desde Internet.


GUALEGUAYCHÚ FUÉ EN PAZ, LA FUERZA POLICIAL Y MILITAR URUGUAYA ESTUBO DE MÁS. GUALEGUAYCHÚ NO SOLO LUCHA POR NUESTRA REGIÓN, TAMBIÉN LO HACE POR FRAY BENTOS, AUNQUE NO LO ENTIENDAN ASÍ.
Haga clic aquí con el botón secundario del mouse para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de esta imagen desde Internet.

ASÍ LOS OBSERVABAN Y ESPERABAN.

Haga clic aquí con el botón secundario del mouse para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de esta imagen desde Internet.
ASÍ LOS CONTROLARON.
LAS FOTOS FUERON BRINDADAS Y AUTORIZADAS POR EL SEÑOR NORBERTO GURUCIAGA DEL GRUPO DE KITE Y WINDSURF DE GUALEGUAYCHÚ, QUE DESDE EL DEPORTE DICE: NO A LAS PAPELERAS. UD PUEDE VISITAR SU PÁGINA EN www.gwg.com.ar
QUE ES MUY INTERESANTE.


--
Publicado por asociacion civil vida para asociacion civil vida -ong VIDA- el 9/03/2007 11:42:00 AM


domingo, 2 de septiembre de 2007

SALVEMOS PONTEVEDRA, ALEGACIÓS

Pontevedra, 3.9.2007

Alegaciós de Salvemos Pontevedra contra o Plan de Acuicultura da Xunta de Galicia, silenciadas por tódo-los medios, de conformidade coa política de opacidade informativa que ven primando dende hai tempo. Siguen as alegaciós:

ALEGACIÓS CONTRA O PLAN DE ACUICULTURA

A LA XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS


Francisco César Díaz Sánchez, con D.N.I. 33.785.735-T, representante de la Asociación “SALVEMOS PONTEVEDRA”, con domicilio a efecto de notificaciones en APARTADO DE CORREOS Nº. 69, 36080, de Pontevedra

EXPONE: que estando sometido a información pública el Plan Galego de Acuicultura, revisión del Plan Sectorial de Parques de Tecnología alimentaria, presento las siguientes

ALEGACIONES:

1ª.- Para evitar reiteraciones innecesarias, ratifico, mutatis mutandis, las alegaciones realizadas al plan que ahora es objeto de revisión en aquellos parques que continúan subsistentes, así como el contenido de la demanda que en la actualidad se está tramitando ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección 002 con el nº de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 4457/2005.

2ª.- Del mismo modo me adhiero a las alegaciones que han sido formuladas por Grenpeace España con fecha 29 de marzo de 2007, contra los proyectos de Costa Galloufa, en Porto do Son, y de Quilmas, en Carnota (A Coruña). Ambas declaradas de “incidencia supramunicipal” en contra de los criterios adoptados por el Consello de la Xunta el 22 de junio de 2006, para preservar el litoral y la Red Natura 2000 y, por supuesto, contrarias a los objetivos de la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPESAS (Bruselas, 19.9.2002 COM 2002): ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA EUROPEA, cuestión que hago extensible al la totalidad del Plan sectorial de acuicultura de Galicia sometido a información pública y a su informe de sostenibilidad ambiental ya que, una vez más, sólo se atiende a la cuestión económica de las multinacionales del sector.

Según se desprende de los antecedentes citados y de los análisis realizados por expertos biólogos como: BERNABÉ, Bases biológicas de la acuicultura. Edit. Acriba S.A.: “La acuicultura requiere de una inversión de capital enorme, y sólo los grandes grupos son capaces de asumir los costes. A efectos prácticos, las subvenciones europeas a la acuicultura no son sino incentivos a la inversión, lo cual echa por tierra cualquier planteamiento de tipo regional o social. Toda ayuda supuestamente encaminada a mejoras sociales o regionales sirve para enriquecer a alguna multinacional, generalmente de capital extranjero”. En cuanto a los adornos de tipo ambiental o social que se tratan de jusrtificar en el plan, queda ampliamente demostrado que son papel mojado, pués analizando cualquiera de las plantas construidas se puede comprobar el enorme daño –en muchos casos irreparable- causado al medio natural protegido, además de los presuntos delitos ecológicos producidos por los vertidos incontrolados al mar, así como de la precariedad absoluta de empleo creado. Basta ver un ejemplo: la planta de engorde de peces planos de Stol Sea Farm en Cabo Vilán, Camariñas (A Coruña), cuyo resultado, al margen del incalculable beneficio de la empresa, es la destrucción de una de las señas de identidad de Galicia. La situación de destrucción de la costa gallega es de tal envergadura en el caso de Cabo Vilán, que en los libros y folletos turísticos se incluye la vista panorámica en fotografías de formato vertical o, con vistas anteriores a la “desfeita”.

El Consejo Europeo argumenta que la acuicultura parece la alternativa lógica y evidente para reubicar a los pescadores y por ello se vincula a las zonas dependientes de la pesca “la acuicultura puede constituir una actividad que ofrezca una alternativa a los trabajadores procedentes del sector de la pesca”. Pero no se demuestra que sea cierto. Tampoco lo demuestran los antecedentes. A efectos prácticos existen pocas o ninguna posibilidad de trabajo para un pescador dentro de la acuicultura. La acuicultura demanda profesionales con conocimientos técnicos muy específicos, lo cual reduce mucho las posibilidades de acceder desde la pesca sin recibir una formación previa concreta, por lo que el acceso sin formación se restringe a empleos de baja retribución y por tanto poco atractivos. La conclusión es clara: los objetivos propuestos por la UE para la acuicultura no son realistas porque se fundamentan en premisas falsas. Acuicultura y pesca no son industrias relacionadas. Lo que nos plantea la verdadera magnitud de la situación, la falacia de un plan sectorial de Pesca, cuando se trata de industrias clasificadas y excluidas, no sólo de los espacios naturales, sino de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre: artículos 25 y siguientes de la Ley 22/1988 y concordantes de su reglamento, así como sujetas a las prescripciones impuestas por el art. 30 del mismo texto legal.

3ª.- Se dice que la promotora es la Consellería de Pesca. Si es así, debe especificarse cual es el sistema de adjudicación de la redacción de la Revisión del Plan y del informe de sostenibilidad ambiental, cual es su coste y cual es la partida presupuestaria a la que se imputó, porque lo cierto es que en todo momento subyace el Cluster de Acuicultura como inspirador del proyecto y quien lo ha financiado.

4ª.- Se desconoce cual fue el sistema real de elección de las ubicaciones de los parques, porque no se sabe por qué se eligieron unas localizaciones y después de pasarle no se sabe muy bien que filtro se excluyeron tres localizaciones de las ya previstas en el Plan que se revisa y dos de las señaladas inicialmente como nuevas en este Plan.

5ª.- No deben realizarse 26 parques de cultivo de peces planos, básicamente, dispersos por todo el litoral gallego. Hoy no es justificable esta dispersión desde ningún punto de vista, ni económico, ni medioambiental, ni social, ni urbanístico. Lo lógico sería la concentración en pocas zonas no protegidas ni acreedoras a una protección singular de toda esa actividad y que estuvieran lo suficientemente alejadas de la costa para evitar los efectos no deseados sobre ella, concentrando las tomas de agua de mar y los depósitos reguladores, los accesos, las necesidades de energía eléctrica, la depuración del agua de mar una vez utilizada en el ciclo de producción, teniendo posibilidad real para incidir en la activación económica de las zonas donde se establezcan.

Hoy no puede ser un argumento sólido decir que deben separarse las granjas para evitar la mortandad en caso de contaminación, los medios técnicos existentes permiten minimizar esa posibilidad.

El progreso de la técnica permite el bombeo de agua de mar hasta cotas y distancias impensables hace no mucho tiempo, fíjense si no en el Mediterráneo y en las Canarias, donde el envío de agua de mar para consumo humano y riego de parques, campos de golf, etc. se lleva a cabo de manera sistemática hasta grandes distancias de la costa.

No parece lógico tener subvenciones de las instituciones de la Unión Europea, exenciones o reducciones de los impuestos nacionales, coste prácticamente gratuito de los terrenos en los que se ubique la actividad, pues en ellos no se puede llevar a cabo casi ninguna actividad, y no poner en práctica medidas que la tecnología actual permite para minimizar los impactos generados por la actividad.

Tampoco parece lógico que la Administración Autonómica, con los antecedentes que existen, algunos de ellos recogidos a lo largo de este escrito y, alegaciones a las que hacemos referencia en los apartados anteriores, proponga que la mitad de las plantas de acuicultura incluidas en el plan se instalen en terrenos de RED NATURA 2000, y que la mayoría de las restantes se instalen en terrenos colindantes a las áreas protegidas como espacios naturales a través de los cuales han de tomar y realizar los vertidos de aguas residuales sin depurar. Y en el caso de Couso-Aguiño (Ribeira), integrada en el ámbito de un espacio natural, específicamente ampliado en el propio PXOM, por su influencia en el Parque Nacional Illas Atlánticas. (Curiosamente esta planta que como las anteriores ya está adjudicada al correspondiente grupo ecoonómico, es colindante con la EDAR de Aguiño objeto de información pública reciente).

7º.- En el Informe de Sostenibilidad Ambiental se produce una cita en torrente de legislación y se omite, sin embargo, una de capital importancia, cual es la Ley 8/2007, del Suelo, básica, cuyo art. 13.4 segundo párrafo dice:

“Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación”.

De esta manera, todos los terrenos que ocupan espacio de la Red Natura podrán vincularse a este Plan sólo cuando se pruebe que se ha alterado de manera natural, de tal forma que esa alteración los haya hecho acreedores a perder la protección que significa su pertenencia a tal Red Natura por la pérdida del objeto de la protección. No es el caso, en los distintos parques objeto de este Plan. Las alteraciones que se han producido han sido, o serán, obra del hombre y por lo mismo entran de lleno en la prohibición del art. citado.

7ª.- En el mismo Informe de Sostenibilidad se expresa en su página 12 que entre los objetivos esenciales para el desarrollo sostenible menciona el aprovechamiento de los recursos que se lleve a cabo sin perjudicar a terceros y a través de una gestión prudente, que permita no sólo conservar y preservar el medio ambiente, sino también recuperarlo y restaurarlo. No se sabe de qué manera la construcción de granjas marinas, con la tremenda destrucción y ocupación de suelo que prevén, puede contribuir a la recuperación del medio ambiente.

8ª.- En las páginas 20 y 21 del mismo informe se citan entre los principios de sostenibilidad y criterios ambientales:

1. Evitar realizar infraestructuras, construcciones o instalaciones que puedan afectar negativamente a espacios protegidos o incluidos en Red Natura 2000, así como a zonas dunares. Ciertamente no sabemos como la construcción de granjas cuya superficie ocupada se mide por cientos de miles de metros cuadrados en la Red Natura puede afectar positivamente al espacio protegido.

3. Contribuir positivamente al mantenimiento del estado de conservación óptimo de los hábitats y especies que son objeto de conservación en los espacios naturales protegidos. No sabemos, ni dice el plan, como se puede llevar a cabo.

12. Evitar actividades potencialmente contaminantes. No se sabe como se va a evitar la contaminación que produce la actividad, contaminación reconocida expresamente en el apartado 3.2.2. Problemas ambientales asociados a la actividad del sector acuícola (páginas 48 y 49), al decir que la actividad acuícola, y en concreto la destinada a la producción de peces marinos a partir de instalaciones en tierra (que es la que pretende ordenar el Plan) genera una serie de impactos ambientales que se pueden relacionar con tres ámbitos principales: afección al paisaje, consumo de recursos naturales y energéticos, y generación de residuos y otras sustancias contaminantes.

El copiar y pegar les traiciona tanto que repiten el mismo principio en los apartados 13 y 14.

No se sabe donde se va a realizar el depósito de las sustancias contaminantes que propugna el apartado 15., prever espacios para el depósito o gestión de cada uno de los tipos de residuos generados por la actividad de los parques.

No se sabe donde se va a utilizar la energía renovable ni la clase de ésta, no acreditando el cumplimiento del principio 16.

No se tiene en cuenta el gran impacto visual que estas construcciones tienen sobre el paisaje, reconocido expresamente en la página 49, criterio que se establece como de rechazo en la página 37. Se ve que lugares emblemáticos de la costa gallega, como Punta dos Patos, Punta Moreiras, Ardia (que no Ardía), Bico da Ran, Lira, Cabo Cee, etc. no son acreedores a una protección paisajística, cuando la tienen en sus respectivos planeamientos.

Al respecto de todo lo anterior me permito traer a colación el siguiente texto por considerar que el concepto, aunque se haya convertido en una frase vacía por el uso político, tiene un hondo significado: “el término internacionalmente conocido como desarrollo sostenible, sustentable o perdurable nació en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de Río (1992): "Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro, para atender sus propias necesidades". Lamentablemente, esta definición sólo sirve en teoría. De allí la necesidad de la siguiente definición que ofrece no solo la amplitud sino también la precisión necesaria para ponerla en practica.

Por tanto, el concepto de desarrollo sostenible, si bien procede de la preocupación por el medio ambiente, no responde a temas fundamentalmente ambientalistas, sino que trata de superar la visión del medio ambiente como un aspecto aparte de la actividad humana que hay que preservar. El medio ambiente está implicado con la actividad humana y la mejor manera de protegerlo es tenerlo en cuenta en todas las decisiones que se adopten. El desarrollo sostenible tiene un vector ambiental, uno económico y uno social. El aspecto social no se introduce como una concesión o por mera justicia humana, sino por la evidencia de que el deterioro ambiental está tan asociado con la opulencia y los estilos de vida de los países desarrollados y de las elites de los países en desarrollo como con la pobreza y la lucha por la supervivencia de humanidad marginada”.

9ª.- La Ley 9/2006, en su art.8, establece que, a estos efectos, se entenderá por alternativa cero la no realización de dicho plan o programa, y en la tabla 24 de la página 59 se dice Alternativa Cero Mantener el Plan vigente. Alternativa que supone mantener las ubicaciones y las directrices definidas en el Plan vigente. Ello no es exactamente lo mismo, pues el plan vigente, en este caso, resulta que es ilegal, como el propio Gobierno de Galicia reconoce.

10ª.- Las afirmaciones que se hacen en cuanto a los efectos beneficiosos que tendrá la opción planificada elegida sobre las demás (crecimiento cero, mayores agrupaciones, etc.) se realizan porque sí, sin prueba de ningún tipo, y entre otras ventajas se dice que la ocupación de la Red Natura será muy reducida, ampliando las ya existentes dentro del espacio protegido (páginas 69 y 70).

11ª.- No puede considerarse la realidad de las instalaciones ya existentes como punto de partida al margen de su legalidad, que es lo que hace el Plan. El hacerlo así supone una desviación de poder y un quebrantamiento del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, al pretender ampararse en esta figura sectorial del Plan de Acuicultura para legalizar instalaciones ilegales que incumplen el planeamiento municipal, la legislación de costas y la legislación de protección del medio ambiente. Este es el caso de Mougás (como le consta a la Consellería de Política Territorial), que incumple el planeamiento municipal y la legislación de costas, tanto por el porcentaje de suelo ocupado, como por la altura y volumen de las edificaciones, como por la cercanía al límite interior de la ribera del mar ; de Punta dos Patos (en la misma Consellería de P.T. hay constancia, así como en la de Pesca, con varios expedientes de reintegro de subvenciones indebidamente percibidas), que incumple la legislación del suelo y de costas, por los mismo motivos que la anterior, colindante con un espacio de Red Natura como Nerga; Punta Moreiras (también hay constancia de su situación de ilegalidad en Política Territorial), por los mismos motivos que las anteriores y además por la grave alteración del dominio público que han producido en todo el frente marítimo que ocupa, con vertido de gran cantidad de piedras provenientes de la excavación realizada para la explanación del terreno en el que se llevaron a acabo las obras de construcción de la granja marina; Ardia (igualmente hay constancia de su ilegalidad en la misma consellería), con incumplimiento de la legislación urbanística, de costas, con parte de sus construcciones dentro de dominio público marítimo terrestre y servidumbre de tránsito, sin ningún tipo de concesión, y dentro de Red Natura; Bico da Ran (la propia Consellería de Política Territorial tiene constancia de su situación de ilegalidad, habiéndole denegado en el expediente 05/80, con fecha 4 de julio de este año, autorización para un proyecto de reforma, mejora, e innovación tecnológica), por los mismo motivos que las anteriores y además por realizar vertidos contaminantes al mar sin autorización, dentro de la Red Natura. En general, lo mismo puede decirse de todas las instalaciones ya construidas y afectadas por el Plan sectorial en las provincias de la Coruña y de Lugo.

La desfachatez les hace proclamar que la razón de aplicar distintos criterios a la ampliación de las instalaciones existentes que a las nuevas está en la necesidad de asegurar la viabilidad de la explotación de las instalaciones en funcionamiento. La pregunta surge inmediatamente ¿por qué esas y no otras instalaciones legales?, y la contestación es que puede ser que la Conselleira de Pesca, Doña Carmen Gallego Calvar pretenda solidarizarse con los infractores, espíritu de clase con quienes como ella, con su vivienda ilegal en Vilaboa, se encuentran al margen de la legalidad y a los que pretende darse una salida para no ejecutar las sentencias y las resoluciones administrativas firmes que imponen, o deben imponer, el derribo de lo ilegalmente construido.

Lo mismo ocurre con respecto a la legislación de costas, ya que es público y notorio que existen plantas de acuicultura que están ocupando terrenos de dominio público marítimo terrestre en base a una concesión administrativa, en algunos casos vencida y en otros próxima a su vencimiento, lo que supone la inevitable revocación y devolución de los terrenos para su recuperación ambiental haciendo estéril su inclusión en el plan, según establece la Ley 22/1988, de Costas y su Reglamento de desarrollo que, en su Exposición de Motivos lo deja claro “se reduce el plazo máximo de otorgamiento desde 99 a 30 años, suficiente para la amortización de cualquier instalación”.

A tal efecto se ha cursado escrito a la Dirección General de Costas, con fecha 6 de agosto de 2007, solicitando la situación jurídica de las plantas actuales, sin que hasta el momento se nos haya cumplimentado. Una vez recibida la documentaqción solicitada será remitida a esa Administración para conocimiento de la Sra. Conselleira.

12ª.- Como bien dice el Plan Sectorial en su página 147, el art. 42.1º,c), de la Ley 9/2002, de OUPMR de Galicia, según la redacción dada por la Ley 15/2004, establece por vía de excepción que los establecimientos de acuicultura deben mantener, como mínimo, en su estado natural un tercio de la superficie de la parcela. Este requisito no se cumple en prácticamente ninguna de las instalaciones existentes, en las que se no queda en estado natural nada de la parcela en la que se sitúan y viene a incidir más en los incumplimientos a que se ha hecho referencia en la alegación anterior y a reforzar la sensación amparo a la ilegalidad que se realiza con el Proyecto Sectorial.

13ª.- La Ley 22/1988, de Costas (que no 12/1988 como machacona e insistentemente se dice por el cortar y pegar en el Plan Sectorial cuando hace referencia a las modificaciones necesarias en los planeamientos, páginas 149 y ss.) no puede ser una referencia genérica en la ordenación, por pura remisión, pues lo mismo podría hacerse con la del suelo, etc. Es preciso realizar la ordenación pormenorizada, con parámetros adaptados a su contenido.

Esta legislación prohibe expresamente, dentro de los primeros 20 metros de la llamada servidumbre de protección, la realización de cerramientos opacos de altura superior a un metro. Por tanto, es totalmente ilegal la construcción de los muros de cierre de las piscifactorías, de altura opaca superior a un metro, dentro de los citados 20 primeros metros, que es la situación en la que se encuentran prácticamente todas las existentes en la actualidad y que pretenden legalizarse por medio de este instrumento. Así resulta del art. 44 del Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas.

Esta misma legislación excluye de la utilización para actividades industriales las zonas del litoral en las que hay playas, por eso, si no fueran otros los motivos, deben revisarse los criterios de legalización de las instalaciones existentes con frente a playas (ej.: Punta Dos Patos) y los de las nuevas instalaciones con frente igualmente a playas (ej.: Sera).

14ª.- Finalmente, quiero hacer referencia a la ausencia del tratamiento singular que requieren las autorizaciones de vertido y a las concesiones administrativas necesarias tanto para las tomas de agua como para tas tuberías de vertido que se sitúen dentro del dominio público marítimo-terrestre, y a las condiciones precisas para su concesión. Nada se dice al respecto, así como tampoco hay ningún tratamiento singular de la actividad industrial que se va a desarrollar en los parques en relación con el RAMINP y las distancias a los núcleos de población.

Por todo ello SOLICITO:

Que tenga por presentado este escrito, lo admita y, en su virtud, nos tenga por parte en el presente procedimiento y por efectuadas las anteriores alegaciones, para que, previos los trámites legales oportunos, dicte la resolución que proceda denegando la aprobación del Proyecto Sectorial al que hacen referencia.

Pontevedra, veintiocho de agosto de 2007

A ACUICULTURA QUE DESFAI O LITORAL, 3.9.07

Pontevedra, 3.9.07


Artículo desta data, aparecido en diversos medios. Insístese de novo no tema da acuicultura, do entreguismo que o poder político fai ós grupos de presión póndo á súa disposición o litoral galego en contra da prometida defensa das nosas costas.


No se puede mostrar la imagen “http://altermundo.org/portal/images/corgo/piscifact.jpg” porque contiene errores.


A acuicultura que desfai o litoral,

por Xesús López Fernández


O Plan Sectorial de Parques de Tecnoloxía Alimentaria nas costas galegas fora aprobado polo goberno de Fraga coas elecciós xa perdidas e impugnado por Salvemos Pontevedra ante o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia por entender que estaba redactado á carta, porque só así se entendía que certas empresas resultasen especialmente favorecidas. O plan conculcaba, ademáis, a Lei 10/1995 de Ordeación do Territorio na que se amparaba. Tampouco respetaba a Lei 15/2004, modificadora da Lei 9/2002, de Ordeación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia nen aportaba un estudio da legalidade dos establecementos actualmente instalados, ós que o plan daba carta de natureza aínda presentando graves irregularidades, como comentaba Francisco Díaz Sánchez, presidente de Salvemos Pontevedra en El País o 14.03.07, no que tamén se fai mención do arraso de Cabo Vilán por Stolt Sea Farm, sen noticias da intervención da UE, por se tratar dun espacio natural.


Resulta oportuno volver outravolta sobre o tema cando se acaba de cerra-lo prazo prá presentación de alegaciós ó novo Plan Sectorial do bipartito, tramitado como modificación do anterior. Salvouse Touriñán, de momento, pero a presentación desta volta de máis de mil alegaciós sorprende ó persoal da “mellor profesión do mundo” que comprende que agora as xentes están avisadas de que, pola vía da expropiación forzosa amparada pola supramunicipalidade do Plan, estarían a faceren burla deles. Expropiaciós do orde dos tres euros por mt2, pra poñe-los solares a disposición incluso de empresas extranxeiras que poderían ser subvencionadas. E non se pode xustifica-la construcción de macrogranxas na beiramar pra se carga-la costa cando esas empresas non teñen que estar necesariamente no litoral, xa que por medio dunha tubería poderían bombea-la auga a terra adentro e, xa que son tan “inocuas”, mediante circuíto cerrado seguirían a face-lo seu negocio, a triplica-la producción de rodaballos como quere Carme Gallego, a conselleira de Pesca.


Como se sabe, as alegaciós colapsaron o rexistro da Consellería. “Temos medo de que os vertidos afecten ó percebe e outros mariscos”, dixo Xosé Xoán Bermúdez, presidente da asociación de veciños de Arou (Camariñas), porque eles viven do mar e dunhas terras que lles queren expropiar co Plan na man, que tamén denuncia a falta dun control axeitado, algo no que incide Adega, con datos de análisis universitarios de “altas concentraciós de fosfatos, sólidos en suspensión ou nitratos que ameazarían os recursos dunha explotación tradicional como o marisco, de maior calado local”, de máis capital social. Porque non é certo que se vaian crear moitos postos de traballo coas 13 factorías previstas cando o número de traballadores por pranta é moi corto. Algús falan incluso da perda de postos de traballo, como fai Lola Romero, de Porto do Son, que chega decir, en relación coa posible aprobación dunha macrogranxa no litoral, que se perderían na actividade autóctona, que moitos quedarían sen medio de vida. Están dispostos a recurrir pola vía xudicial.


Moi crítico tamén Manoel Santos en relación co que se quer facer en Laxe Brava, Ribeira, ou en Corgo, como eles chaman á zona. Dí que é como lle facer adosados á Catedral, que a propia zona onde se quer ubicar é un territorio rico e virxe, que os veciños sempre respetaron. Estratéxicamente, estaría fóra do Lugar de Interés Comunitario de Corrubedo, porque a anterior Xunta deixou xa tendenciosamente o espacio libre pra esas piscifactorías, plan á súa vez contraposto ó de Medio Ambiente, que xa expresou a súa intención de amplia-la zona de protección de Corrubedo. Poderiamos facer este traballo interminable, pero rematemos co testimonio de Xosé Manuel Casais, da asociación de Quilmas, Carnota. Di que se opoñen ó Plan por completo, pero que non van tolera-la ampliación de Quilmas, que a mellor opción sería que os deixasen a eles aproveita-lo litoral, como viñeron facendo. Seguro.

jueves, 30 de agosto de 2007

PLAN DE ACUICULTURA, FARSA

Gráfico do plan de acuicultura. Apréciase a agresión ó litoral galego.
-
Pontevedra, 31.8.07.
-
Entrada n. 304 do blog.
-
Na Xunta preocupa agora que se produciran unhas mil alegaciós ó seu "novo plan de acuicultura", que pouco ten de novo xa que se está elaborando como modificación ó anterior.
-
Permanece o mesmo como de "incidencia supramunicipal", como o de Fraga, cuetión esa que está recurrida ante a Xusticia por SALVEMOS PONTEVEDRA. Por certo, as alegaciós ó plan anterior foron orquestadas pola Federación Ecoloxista Galega, por Adega e por SALVEMOS PONTEVEDRA, a iniciativa desta asociación que tamén está alegando contra este novo plan, feito igualmente a medida de certos grupos de presión, que vai crear impacto ambiental no sector do marisqueo, percebeiro, na paisaxe, que vai mesmo a afectar a recantos da REDE NATURA.
-
Que Carmen Gallego aposte polas macrogranxas non deixa de ser unha memez. Discutible a súa suposición de 2000 novos postos de traballo, cando se sabe que as que funcionan, como Cabo Vilán, válense de pouquísimo persoal.
-
Tampouco se pode valora-lo dito plan como algo en favor da pesca, xa que nada ten que ver coa mesma. As macrogranxas son factorías e, cunha tubería longa que as fornecese d´auga salada incluso en Madrid, sería posible a súa instalación.
-
¿Pero qué lle podemos pedir a unha muller que, vivindo nunha casa con sanción firme de derribo, non ten o valor de executa-la sentencia, nen dimite do seu cargo, como acontecería en calquer país democráticamente adulto?
-
Confío poder introducir no blog o comunicado de prensa que poida emitir SALVEMOS PONTEVEDRA, peza angular na denuncia do plan de Fraga como no actual, que pouco dista do outro.

Sigue a noticia de El Correo, do 30.8.07

PLAN DE ACUICULTURA : SIGUEN LAS DIFERENCIAS . 1000 alegaciones contra las trece piscifactorías autorizadas.
Ya no habrá factoría en Touriñán. Muchos dudan de que la construcción de granjas de peces planos compense de la pérdida de capital natural.
-

Vecinos afectados presentando alegaciones, ayer

Vecinos afectados presentando alegaciones, ayer. Las

alegaciones al Plan Galego de Acuicultura no llegaban a la decena hasta el pasado martes. Un día antes de que finalizase el plazo de dos meses para remitirlas, asociaciones ecologistas y vecinales contrarias a los planes de ampliación y creación de nuevas piscifactorías colapsaron ayer el registro de la Consellería de Pesca al presentar miles de firmas en contra y cientos de réplicas al proyecto, que corrige el de la Xunta del PP, pero que sigue sin convencerles.
-
Del documento que recibió el visto bueno en el último Consello de la Xunta de Fraga desaparece la polémica propuesta de ubicar una granja acuícola en cabo Touriñán, que Pescanova finalmente construirá en Portugal. La Xunta libró entonces una dura batalla con la compañía, a la que proponía otros enclaves, alegando que para Galicia lugares de la riqueza de Touriñán están por encima de intereses económicos. Y suprimió cualquier nueva granja de la Rede Natura, que en el proyecto del PP suponía un 27% de los terrenos de expansión. En el texto concebido por los socialistas, sólo un 1,8% del suelo afectado tiene esta consideración, y únicamente en casos de ampliación de factorías.
-
Vecinos y ecologistas denuncian, sin embargo, que sigue amenazando lugares de enorme interés ambiental. Es sólo una de las discrepancias de una larga lista resumida a continuación.

DECLARACIÓN DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL. Los terrenos propuestos para piscifactorías tienen la consideración de incidencia supramunicipal, de modo que los concellos nada pueden hacer para evitar las expropiaciones, con carácter de urgencia, al servicio de las empresas beneficiarias del Plan Galego de Acuicultura, que podrían rondar los apenas tres euros por metro cuadrado. Concellos como el de Porto do Son manifestaron, con todo, su rechazo unánime en pleno, mientras en otros la división por grupos políticos es más o menos patente. Pero ecologistas y los colectivos vecinales lo tienen claro. "É inadmisíbel manter a incidencia supramunicipal porque estes proxectos apenas teñen efectos positivos no seu contorno, non cumpren co desenvolvemento sostible e non vertebran o territorio", argumenta Fins Eirexas, de Adega.

EFECTOS SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS. La Xunta recalca que, al contrario que el plan del PP, no contempla ninguna nueva piscifactoría en la Rede Natura. Los ecologistas replican que sí hay proyectos que lindan con espacios protegidos, que se verán igualmente afectados por los vertidos. Adega señala además contradicciones en el propio Gobierno, ya que Pesca planea una piscifactoría en Corrubedo, mientras que Medio Ambiente reclama ampliar el parque natural. Desde Pesca, el director xeral de Recursos Mariños, Antonio García, se defiende: "O anterior proxecto non cumpría o primeiro principio da acuicultura moderna, o respecto ao medio ambiente, e o noso, si".

IMPACTO DE LOS VERTIDOS. Este es otro punto de discordia. El sector de la cría de rodaballo asegura que los límites del vertido al mar son "con gran diferencia, los más estrictos que existen para cualquier actividad". Adega replica que la Xunta no controla la calidad del agua que vierten y esgrime datos de análisis universitarios que apuntan a altas concentraciones de fosfatos, sólidos en suspensión o nitratos que amenazarían otros recursos de explotación tradicional como el marisco, de mayor calado económico en la población local.


PUESTOS DE TRABAJO. Pesca estima que su plan permitirá crear 2.022 nuevos empleos, que se suman a los algo más de 500 del sector. La cifra resulta de calcular una media de un puesto por cada 11 toneladas de pez plano producido. A los contrarios no les dan las cuentas. Argumentan que la mayoría de las granjas tienen menos de 50 trabajadores y de éstas, un tercio menos de 10. Ponen además el ejemplo de la de Merexo (Muxía), donde se prevé que con la ampliación se pierdan empleos, ya que el actual sistema de alimentación manual se mecanizará. Los que queden serán sobre todo puestos cualificados que no ocuparán vecinos de la zona, concluyen.

A "VERGONZA" SALARIAL DOS ALTOS CARGOS

Pontevedra, 31.8.07


Nunha sociedade como a nosa, con tantísima xente vivindo en condiciós precarias, parece un exercicio de supremo cinismo que os altos cargos, xa beneficiados por esa razón, pretendan asegurarse pró día despois da súa presencia na política un plus de 15000 euros. Que cando se tratou este asunto, como se comenta na noticia de El Correo que sigue, a oposición parlamentaria non se opuxera significa que todos están no mesmo barco, que teñen unha conciencia equivalente, ou non-conciencia similar.

Que a CIG exerza como forza crítica, que mesmo queiran promover unha campaña de recollida de asinaturas, é algo que pode marcar diferencias co BNG, cuios políticos queren tamén disfrutar da prebenda.

Coido que os partidos todos están necesitados dunha auténtica chuvia de honestidade que os cale ata os ósos, ata a médula, ou que dimitan se ven que os cidadáns se sinten anoxados do seu comporamento. Vai a noticia:


polémica "in crescendo"

Campaña de recogida de firmas para anular el plus a los altos cargos

La CIG quiere promover una iniciativa legislativa popular para revisar la reforma de la Lei da Función Pública en el Parlamento

REDACCIÓN • SANTIAGO

Funcionarios manifestándose en San Caetano en contra del decreto de los altos cargos en 2005 FOTO: Efe
Funcionarios manifestándose en San Caetano en contra del decreto de los altos cargos en 2005
FOTO: Efe

"

"Que calquera alcalde que fose funcionario e estivese ­dous anos nese posto vaia cobrar un plus xa non ten nome". Es la conclusión del secretario nacional de CIG autonómica, Manuel Gallardo, que ayer mismo anunciaba que la recogida de firmas en contra de la adicional décimo séptima de la reforma de la Lei da Función Pública que la central sindical ya había iniciado entre los funcionarios de la Xunta se extenderá al resto de la sociedad. El sindicato se ha puesto como meta la cifra de las 15.000 firmas necesarias para promover una iniciativa legislativa popular "para que vuelva al Parlamento lo que se refiere a esa disposición".

La CIG, que ya a principios del mes de agosto hizo llegar al Valedor do Pobo su oposición a la aplicación de un complemento retributivo que consolidarán los funcionarios que hayan sido altos cargos al reincorporarse a sus puestos, calificó ayer de "despropósito" la extensión de esa retribución a alcaldes, diputados, presidentes de diputaciones y senadores, según se recoge en el texto renovado.

Desde CCOO se acusa a la Xunta de haber impulsado una medida "estrambótica que crea alarma social porque está pensada para uns poucos". El coordinador del sector de la Administración autonómica del sindicato, Emilio Doforno explicaba ayer que no descartan "sacarlle as cores a Presidencia" ni tampoco promover movilizaciones en el próximo mes de septiembre en contra de la polémica reforma, "si hay unidade sindical". El representante de CCOO en San Caetano acusó a la Xunta de estar haciendo "un plan de pensiones" para los funcionarios que ocupen puestos de altos cargos en el Gobierno y de haber introducido "pola porta de atrás" temas como las retribuciones para "premiarlos".

El sindicato reiteró su rechazo a la reforma de la ley porque, a su juicio, es "inoportuna, extemporánea e innecesaria" ya que, según Doforno, "non achega melloras á carreira profesional dos funcionarios e o novo Estatuto dos Empleados Públicos obriga a que nuns meses haxa que acometer a redacción dunha nova Lei da Función Pública.

Los populares secundan la adaptación a la norma del Estado

El portavoz del PP de Función Pública y ponente en la reforma de la ley, Antonio Rodríguez Miranda, secundó ayer los argumentos esgrimidos por la Consellería de Presidencia para defender la aplicación del polémico complemento, que, dijo "supone seguir el camino del Estado y de otras autonomías".

Para Rodríguez Miranda, la reforma de la Lei da Función Pública aprobada en el Parlamento recoge otras cuestiones que los populares consideran de mayor relevancia y sobre las que ya manifestaron su disconformidad durante la tramitación del texto legal en el Parlamento. En este sentido, el diputado cree que "se está pasando por riba doutras cousas como é que se permita que o 20% do persoal dunha dirección xeral poida ser interino".

El portavoz de Función Pública del PP criticó también que el Gobierno haya incrementado en un 30% el presupuesto dedicado al personal eventual (contratados para los gabinetes de confianza) en los dos últimos años y, en este sentido, recuerda que se rechazó la propuesta del Grupo Popular para que la reforma recogiese una limitación en esta partida. Según Rodríguez Miranda, "pretendíamos que el aumento no fuese superior a los incrementos retributivos del funcionariado profesional".

Por otra parte, el diputado popular acusa al anterior director de Función Pública de "haber mentido al Parlamento" al decir que las próximas convocatorias de oposiciones incluirían la fase de concurso a la que concurren los funcionarios con plaza.

Antonio Rodríguez Miranda acusó al Gobierno de aprovechar la reforma de la ley para "blindar" los puestos de libre designación "de los que ya ha convocado más de 800 plazas desde el cambio de Gobierno".

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

No hubo ninguna oposición

La portavoz parlamentaria del PSdeG de Función Pública, Beatriz Sestayo explica que la introducción de la polémica adicional se incluye entre las "muchas adaptaciones" que hubo que realizar en el proyecto que el Ejecutivo remitió a la Cámara. Según la diputada socialista, en ningún momento los sindicatos hicieron llegar a los tres grupos políticos que dieron su visto bueno a ese apartado su oposición al texto, que finalmente no contó con el apoyo del PPdeG en la votación final. Sestayo recuerda que, sin embargo, los miembros de la ponencia en la que se debatió el texto legal recibieron a numerosos colectivos que les plantearon "situaciones de los más variopinto" y apunta que el complemento es "un reconocimiento por el desempeño de una función específica" .

LAS CLAVES

Incrementos en el importe anual

La secretaria de UGT para la Administración, Charo Valledor, cree que "se está haciendo demagogia" en torno a los complementos para los altos cargos porque "no son tantos los funcionarios en esa situación". Explica que hasta ahora ya se hacía efectivo un plus anual de 11.000 euros anuales, que ahora pasaría a ser de 14.000.

Silencio del BNG y de CSI-CSIF

Ni el Bloque Nacionalista Galego ni los representantes del sindicato CSI-CSIF quisieron entrar ayer a valorar la polémica originada tras la denuncia del Movemento pola Igualdade do Emprego Público sobre la aplicación del plus a los funcionarios que haya sido cargos electos.

Sin apoyos en las negociaciones

CCOO se considera "lexitimado" para criticar la reforma de la Lei de Función Pública porque este sindicato, según explica Emilio Doforno, "non apoiou o anteproxecto na mesa de negociación". Recuerda que el complemento se podía haber negociado "y también las reivindicaciones de los 22.000 funcionarios" .

comentarios [ 35 ]