miércoles, 23 de enero de 2008

ENCE, ELNOSA, CONTUBERNIO

O complexo clorocelulósico. Téñase presente que a avenida a Marín tamén está asentada en dominio público marítimo terrestre. E que non está na idea do Bloque a súa futura recuperación. Vista aérea do complexo Ence-Elnosa, a morte da ría, fábricas de enfermedades e deterioro medioambiental.
Fotografía do complexo contaminante, dende Lourido.

Pontevedra, 23.01.2008

ENCE I ELNOSA, CONTUBERNIO
por Xesús López Fernández.

Entrada n. 415 do blog. Antes de leé-lo que vai nesta entrada será mellor repasa-lo dito na entrada n. 413 sobre "Ence e os Políticos", ese xogo dialéctico que, fóra do tempo electoral no que estamos metidos e máis alá da pretensión de convencer ós "imbéciles e duros" pra ver se lles dan o seu voto, non ten xustificación de nengún tipo. Todo se volve pura mentira e máis que informar están a desinformaren.

Na entrada citada faise unha alusión a Salvemos Pontevedra, a ONG que sigue adiante coa súa cruzada xudicial, na defensa do Estado de Dereito. E algo terá que decir, máis ben moito, si hai foro que se preste a elo, a dita asociación, que remiteu dúas notas de prensa estos pasados días, en relación con Ence i Elnosa, presuntamente fóra da Lei.

As dúas empresas, ilegales por razón da súa ubicación terían necesidade de autorización de actividade ambiental integrada, algo en principio imposible por circunstancias de nulidade radical a tenor do disposto no Raminp. E a data límite pra ver de camelar ó Concello e á Xunta era o 30.10.2007. (Realmente, ambas Administraciós déixanse camelar ou se benefician da relación coas ditas empresas)

Elnosa recurreu os informes do Concello, que se arrandeou no tema e que non demostrou vontade de volver sobre o asunto, pero como Salvemos Pontevedra estaba presente no procedemento, foille notificado o acordo finalmente producido, razón pola que esa Asociación mantén o seu recurso na vía xudicial. Non quero ser máis claro mentres non dispoña do comunicado de prensa da agrupación ecoloxista.

Pero en relación con Ence algo sí dí a prensa d´hoxe, unha mala nota no Diario de Pontevedra e outra non tan mala en La Voz, que está na edición escrita, pero non na dixital.

Grosso modo, o comunicado, que incluiremos nunha entrada posterior, refírese ó escrito de data 21.1.2008 de Salvemos Pontevedra, "solicitando a desestimación da Autorización Ambiental Integrada á Empresa Ence", apoiada en tres argumentos: 1. "O artículo 21 da Lei 16/2002 establece que o órgano competente terá de dictar resolución nun prazo máximo de 10 meses. Dado que a solicitude foi presentada no ano 2004 ten transcurrido dabondo o tempo máximo establecido polo que, en aplicación da mesma Lei, a solicitude debe entenderse desestimada.";

2. A asociación considera que non é de aplicación ás instalaciós existentes o Réxime da Disposición Transitoria primeira da Lei 16/2002 (PCIC), que sóo se pode aplicar a aquelas instalaciós que cumpran tódo-los requisitos de carácter ambiental esixidos pola normativa sectorial aplicable". Polo tanto afirman que "terase de dictar resolución desestimatoria".

3. Por último e consecuentemente á argumentación do escrito, solicitan a paralización inmediata da actividade do complexo, ó ter transcurrido a data límite (30.10.2007) pra obte-la actuación ambiental integrada, indispensable pra operar.

Eso é o que hai e diríase que os políticos non saben o que teñen que facer. Que o conselleiro de Industria teña falado dunha prórroga é unha de tantas falacias destas xentes que nos gobernan. A prórroga prevea a propia Lei. Seis meses a partir do 30.10.2007 digamos que pra desmantela-la fábrica. Mante-la fábrica activa é estar contra a Lei.

Por outra banda, dentro das noticias d´hoxe, dise que Ence podería recolocar ó 70% da súa plantilla nunha central de biomasa. Eso e a posibilidade de entrar no negocio da enerxía eólica parece se-lo colofón que están deseñando, ó tempo que que traballan os votos, como deciamos antes dos "imbéciles e escuros". Eles, "os féridos e duros", que diría Pondal.